Kursus i kristen meditation

Meditationsforløb
På Hellig Kors Kloster
(Der kræves INGEN forudgående forudsætninger for at kunne deltage i dette kursus)

Formålet med kurset er primært at blive indført i den helt grundlæggende introduktion til meditation og kontemplation ud fra en kristen forståelsesramme. Kurset vil veksle imellem undervisning, meditationsøvelser og introspektion og vil foregå i en liturgisk ramme med enkle tidebønner.

Kurset vil forløbe over 6 lørdage.
Alle dage vil foregå i tidsrummet 9:30 – 16.00
Maks antal deltagere: 16

Vi er af den opfattelse, at enkelthed og umiddelbarhed er et grundlæggende behov for det moderne menneske som en modvægt mod den teknificerede, komplicerede og hektiske hverdag som mange af os har.
I klosterets ramme er forholdet til Gud, ro og enkelthed selvfølgelig den overordnede og det centrale fokus til at udvikle en enkelt vej, som er kendetegnet ved sin umiddelbarhed i forhold til Gud, som man kan kalde kontemplation.

Kontemplation er at skue. Det latinske ord ”contemplari” betyder at skue. Mennesket er skabt sådan, at vores adfærd foregår i tre trin: vi sanser, tænker og handler! Men i vores moderne og hektiske verden er andet og tredje skridt blevet overbetonet, mens sansningen bliver trængt mærkbart tilbage. Ofte kategoriserer og ”overtænker” eller ligefrem grubler vi og forfalder let til en hektisk overaktivitet.
Når vi er i hektiske aktiviteter, lægger vi ikke mærke til Gud, hvorfor vi må forberede os på opnåelse af kontemplationen, ved at lære at sanse.
I vores ”moderne” samfund stilles og stiller vi selv et krav om, at vi konstant skal præstere. Vi vurderer og bedømmer os selv og andre ud fra præstationer, altså vi er vores præstationer både i forhold til den materielle verden og vores mellemmenneskelige relationer.

Indførelse i meditation
29. maj
5. juni
12. juni
19. juni
 
Opfølgning
4. september
25. september
 
Pris
for hele forløbet: 3500,- kr.
 
Dagsprogram
9:30 Der er kaffe på kanden
9:45 Kursusstart med kort tidebøn
12:30 Middagstidebøn og derefter frokost
13:15 Kursus
14:30 Kaffe
15:45 Afslutning med aftensang

KURSUS

I KRISTEN MEDITATION

FØRSTE GANG
Opstart og introduktion i forhold til meditation

Formålet med første dag er primært at indvie deltagerne i de grundlæggende teknikker i meditation og helt elementært give anvisninger/forslag til, hvordan en daglig meditationspraksis kan udformes.
Det er væsentligt at få en introduktion og defineret, hvad sker der neurologisk og fysiologisk når man mediterer.
I denne forbindelse vil der være fokus på at skabe en forståelse for, hvad der sker i kroppen og hjernen når man mediterer. I denne letforståelige undervisning vil en introduktion til det autonome nervesystem (parasympatiske vs. sympatiske) være et centralt element.

Der vil blive trænet og undervist i at udvikle en større forståelse og opmærksomhed på at blive bevidst opmærksom, som vil underbygges af små forskellige øvelser, og der vil blive uddelt hjemmeopgaver.

ANDEN GANG
Gudscentrering og kontemplation

Formålet er at søge Gud, ikke vores egne narcissistiske behov eller ønsker, men at søge Gud alene og stole på at han vil skænke os alt, hvad der er fornødent hertil. Altså kontemplation.

Vi vil forsøge at vende os mod Gud og forblive i denne åbne holdning, hvor vi er tomme for alle krav. Det virker umiddelbart simpelt, men i virkeligheden en vanskelig opgave. Man vil hurtigt opdage, at de automatiske tanker vil vandre indimellem, det er tankens struktur. Den nyere forskning indikerer, at et centralt element i forhold til stress, angst og depression er rumination (en slags ”drøvtygning” på tilbagevendende negative tanker).

Opgaver er at blive mental ”tom” kun den, der har givet alt bort, kan modtage alt. Kun tomhed alene kan føre ind i kontemplationen.
Træningen består i at vende opmærksomheden tilbage til det øjeblik, man befinder sig i, så man kan være fuldt til stede, og tankerne ikke længere styrer, hvordan man har det (Fortid – Nuet – Fremtid).

TREDJE GANG
Naturen er vores læremester

Naturen er et sted, der skænker mulighed for at opnå stilhed, ro og sanselighed. Et sted, hvor man kan være i fred samt helt og fuldt være sig selv. Når jeg arbejder med mennesker i naturen, er det min erfaring, at folk meget ofte oplever en ordløs kommunikation igennem alle kroppens sanser. De har mulighed for at opleve det enkelte og ukomplicerede sansemæssige interaktionsmønster uden krav og forventninger.

Sanserne skærpes automatisk uden om ens bevidsthed.
Eksempelvis:

  • Dufte; fra havet, skoven, heden, markerne o.l. skaber stemninger og minder
  • Berøring; en gåtur ved havet og mærke det bløde varme sand, eller mærke det bløde mos fra skovbunden m.m. kan give en mangfoldighed af taktile oplevelser
  • Lyde; naturen er aldrig stille. Det kan være lyden af bølgerne fra havet, bladenes raslen, lærkens trille
  • Smagsoplevelser: som fx, bær, frugter eller planter man møder på sin vej
  • Synsoplevelser: som fx at sidde på en klit og kikke ud over havet, kikke ud over heden, skoven eller den gyldne kornmark i august og mærke solens varme stråler på kroppen.

Jeg har meget ofte oplevet, at mennesker der er ramt af udbrændthedssyndrom, depression, stress eller kampstress ofte har store mangler, hvad angår kontakt med og nærvær til sin egen krop. Forskningen peger entydigt på, at nærhed til naturen er en utømmelig kilde til rekreation og nødvendig restitution.

I naturen kan Guds skaberkraft mærkes alle vegne. Bibelen er fyldt med eksempler om naturen; Israelitterne og Moses vandrede ude i ørkenen. Johannes Døberen levede i ørkenen. Jesus gik ud i ørkenen og Paulus opholdt sig lang tid i ørkenen….

Denne dag vil vi bruge Dejbjerg Plantage og hede til at arbejde med forskellige slags meditationer og tid til fordybelse og nærvær.

FJERDE GANG
At leve enkelt & skabe sine egne retræter

Udgangspunktet er ikke det modebegreb om ”simple living”, der har været fokuseret på i den vestlige verden, og som tager sit afsæt i det materielle forbrug. Udgangspunktet i denne forbindelse er evangeliet som vejleder, altså søge det enkelte liv som leves i mange sammenhænge i de katolske klostre i hele verdenen.
Hvordan kan vi få implementeret det enkelte og fokuserede liv i vores fortravlede hverdag, og hvordan kan vi skabe små retræter i vores eget hjem, naturen o.l.?
Fokus vil i denne forbindelse være opsamling af de foregående dage samt at få taget stilling til vores daglige tilværelse og truffet nogle tilvalg og fravalg.

Ideen er, at den enkelte kursist prøver at arbejde med hele forløbet i de næste ca. 3 måneder, hvorefter vi mødes og evaluerer og perspektivere erfaringerne.